Általános Kereskedelmi- és Szállítási Feltételek

1.) Általános:
Értékesítés kizárólag ezen ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI- ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK alapján történik. Ettől eltérő megállapodások csak akkor kötelező érvényűek, ha kifejezetten elismertük és írásban nyugtáztuk ezeket.

2.) Ajánlatok:
Ajánlataink kötelezettség nélküliek és nem jogosítanak bennünket szállításra. A köztes eladás jogát fenntartjuk.

3.) Megbízások átvétele:
A megbízások csak átvételük esetén és keretében ill. árukiszállítás esetén köteleznek bennünket. Szóbeli megállapodások csak akkor érvényesek, ha általunk írásban nyugtázásra kerültek. Utólagos változtatások vagy törlések a már feladott megbízásokat érintően csak írásbeli beleegyezésünkkel lehetségesek. Előreláthatatlan események fellépése esetén, melyek direkt vagy indirekt kapcsolatban állnak háborúval, országon belüli zavargásokkal, vis majorral, sztrájkokkal, természeti katasztrófákkal, termelési kiesésekkel vagy a gyártó egyéb zavaraival, szállítmányozási tilalmakkal vagy hasonlókkal, a szerződéstől való visszalépés jogát fenntartjuk.

4.) Kiszállítás:
A kiszállítás alapjában a megbízás beérkezése után történik, a részbeni szállítások jogát eközben fenntartjuk. Raktárkészleten nem szereplő termékek esetén ismertetjük a megrendelővel a lehetséges várható szállítási időpontot. A szállítási idő megadása legjobb tudásunk és ismereteink alapján történik, de nem kötelező érvényű számunkra. Ezen okból a szállítási idő túllépése esetén nem vállalunk felelősséget esetlegesen fellépő károkért vagy elmaradt nyereségért.

Amennyiben szerződéses partnereink lennének késésben, szállítási kötelességünk szünetel. Késedelem csak egy megfelelő utánszállítási idő megadása utáni késedelem esetén lép fel és nem az előzőleg megadott szállítási idő eltelte után.

5.) Árak:
Áraink, hacsak nem történt egyéb megállapodás, csomagolás nélkül, bécsi raktárról történő kiszállítással, ÁFA nélkül értendők, melyeket a jelenlegi piaci helyzetnek megfelelően állapítottunk meg. Az árváltozások jogát megváltozott feltételek okán előzetes értesítés nélkül fenntartjuk. Kiszállítás alapjában a kiszállítás napján érvényes árakon történik. Árváltoztatás esetén az előzetes dokumentumok automatikusan érvényességüket vesztik, hacsak ezeket kifejezetten el nem ismerjük.

6.) Számla:
Számláinkat EUR-ban állítjuk ki. Kifizetésük a számla kiállításától számítva 30 napon belül nettó értékben esedékes. A számla összegéből levonás vagy ehhez hozzászámítás nem megengedett. Csekkeket, váltókat stb. csak számla kifizetésére és fenntartással fogadunk el. A leszámítolási számlák hozzárendelésének költségeit, valamint a behajtási költségeket az adós viseli. Az adós fizetési késedelme esetén 12 % p.a. késedelmi kamatot, valamint az összes, ezzel együtt járó költséget felszámítjuk. A vevő kötelezi magát késedelmek esetén az értékesítő intéseinek és jogi képviseletet érintő költségeinek megtérítésére. Ezen felül jogunkban áll összes követelésünket a vevő irányába azonnal esedékessé tenni. 100 EUR netto alatti számlaösszeg esetén fenntartjuk magunknak a jogot kismennyiségi felár kezelési költség felszámolására.

7.) Szállítmányozás:
A szállítmányozás hagyomás szállítmányozási eszközökkel történik, a szállítmányozás fajtájának és útvonalának eldöntésének jogát fenntartjuk. Ennek kiválasztása legjobb tudásunk szerint történik, de nem garantáljuk a legolcsóbb vagy leggyorsabb változatot.
A csomagolást az adott ráfordítások szerint számoljuk fel és nem vesszük vissza. A kiszállítás az Incoterms 2010 szerint EXW történik, hacsak nem kerülnek egyéb feltételek megállapodásra.

8.) Tulajdonjog fenntartása:
A szállított áru a Megrendelővel szembeni minden követelésünk teljes mértékű kiegyenlítéséig a tulajdonunkban marad. Ha az árut a vevőt értékesíti vagy feldolgozza, akkor a vevő az eladás ill. feldolgozás értékét ezáltal átruházza ránk. Az eladás értékének előleges átruházása akkor veszíti érvényét, ha az áru teljességgel kifizetésre kerül.

9.) Garancia és kártérítés:
A tulajdonjogot, feldolgozást, termékeink felhasználását, technikai tanácsadást stb. érintő adatok megadása legjobb tudásunk szerint történik, a vevőt azonban nem mentesítik fel saját felülvizsgálatok és kísérletek elvégzése alól. A vevőnek a beérkező árut azonnal, annak állapotát és minőségét érintő hiányosságok tekintetében gondosan felül kell vizsgálnia, különben az áru engedélyezettnek számít. Kifogásokat csak akkor veszünk figyelembe, ha ezeket az áru beérkezése után 8 napon belül írásban, dokumentumok mellékelésével jelzik irányunkban. Rejtett hiányokat a vevőnek felismerésük esetén azonnal, de legkésőbb 6 hónappal az áru beérkezése után írásban jeleznie kell.
Hiányokért szállítóink irányunkban érvényes felelőssége mértékében felelünk. Kárpótlás természetbeni juttatás formájában is történhet. Nem vállalunk felelősséget károsodásokért az árun ill. az áru által okozott károkért. Csak szándékosan vagy súlyos gondatlanságból elkövetett károkért vállalunk felelősséget. Ezen felüli kárpótlási ill. kártérítési igények kizártak.

10.) Részleges érvénytelenség:
Amennyiben ezen pontok egyike érvényét veszti, a többi pont továbbra is érvényben marad.

11.) Teljesítés helye és illetékes bíróság:
A teljesítés helye Bécs. A szerződő felek megállapodnak arról, hogy tárgyi és helyi szempontbóli jogviták rendezésére Bécs 1. kerületi bírósága az illetékes. A szerződésre és a szerződőfelek üzleti viszonyára az osztrák jog vonatkozik, az ENSZ nemzetközi árukereskedelemre vonatkozó megállapodásának kizárása mellett. Ez a megállapodás azonban figyelembe vehető, ha ezt egyoldalú nyilatkozatunkkal kijelentjük.

 

Kiadás 2018/10